คำสั่ง ใน Automation ของ AppSheet

รูปแบบการใช้คำสั่ง CONCATENATE เป็นการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน รูปแบบ CONCATENATE("text1", "text2", "text3 ") 
ตัวอย่างเช่น CONCATENATE("Good", "morning", "!") 
ผลลัพธที่ได้ คือ Goodmorning! 

รูปแบบการใช้คำสั่ง Text คือสั่งให้สิ่งที่กำหนดให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ TEXT([XX]) 
ตัวอย่างเช่น TEXT(4096) ผลลัพธ์ที่ได้คือ 4,096(ข้อความ) 

คำสั่งในการตั้งชื่อไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ : "/File" 


ตั้งชื่อไฟล์ : CONCATENATE("SDQ_",[Id],"-",TEXT([DateTime],“MM/DD/YYYY HH-MM-SS”)) 


สูตรคอลัมภ์ดาวน์โหลด : CONCATENATE("Mydrive/appsheet/data/SDQFORM-1349847/File/SDQ_",[Id],"-",TEXT([DateTime],“MM/DD/YYYY HH-MM-SS”),.pdf)


 โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ในแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบที่ เมนู Info>Properties >Default app folder
Previous
Next Post »