สร้างฟอร์มใน GoogleSheet ด้วย AppScript

 โค้ด  javascript  สำหรับสร้างฟอร์มใน Googlesheet 

// สร้างฟังก์ชัน doGet เพื่อแสดงหน้าเว็บ HTML

function doGet() {

  return HtmlService.createHtmlOutputFromFile('Index');

}


// ฟังก์ชันเพื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์ม

function submitData(data) {

  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();

  var rowNumber = sheet.getLastRow() + 1;  // กำหนดลำดับที่ให้เป็นแถวสุดท้าย + 1

  sheet.appendRow([rowNumber, data.firstName, data.lastName, data.phoneNumber]);

  return 'ข้อมูลถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว!';

}โค้ด  html  สำหรับสร้างฟอร์มใน Google sheet 


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <base target="_top">
</head>
<body>
  <form id="myForm" onsubmit="handleSubmit(event)">
    <label for="firstName">ชื่อ:</label><br>
    <input type="text" id="firstName" name="firstName" required><br>
    <label for="lastName">สกุล:</label><br>
    <input type="text" id="lastName" name="lastName" required><br>
    <label for="phoneNumber">เบอร์โทรศัพท์:</label><br>
    <input type="text" id="phoneNumber" name="phoneNumber" required><br><br>
    <input type="submit" value="Submit" style="display: none;">
  </form>
  <div id="output"></div>
  <script>
    function handleSubmit(event) {
      event.preventDefault();
      var form = document.getElementById('myForm');
      var data = {
        firstName: form.firstName.value,
        lastName: form.lastName.value,
        phoneNumber: form.phoneNumber.value
      };
      google.script.run.withSuccessHandler(function(response) {
        document.getElementById('output').innerText = response;
        form.reset();
        form.firstName.focus();
      }).submitData(data);
    }

    document.addEventListener('keydown', function(event) {
      if (event.key === 'Enter' && document.activeElement.tagName !== 'TEXTAREA') {
        event.preventDefault();
        var form = document.getElementById('myForm');
        handleSubmit(new Event('submit'));
      }
    });
  </script>
</body>
</html>

Previous
Next Post »