เรียงลำดับข้อมูลง่ายๆ ใน Excel

ฟังก์ชัน RANK.EQ และ RANK.AVG เป็นส่วนหนึ่งของ Excel ที่ช่วยให้คุณสามารถหาอันดับของค่าในชุดข้อมูลได้ โดยเฉพาะเมื่อมีค่าที่เท่ากันในชุดข้อมูล ทั้งสองฟังก์ชันนี้มีวิธีการจัดการกับค่าที่เท่ากันแตกต่างกัน

RANK.EQ

RANK.EQ(number, ref, [order])
  • number คือ ค่าที่คุณต้องการหาอันดับ
  • ref คือ ชุดข้อมูลที่คุณต้องการให้ Excel จัดอันดับ
  • order คือ ตัวเลือกในการจัดอันดับจากมากไปน้อย (0 หรือ ไม่กำหนด) หรือจากน้อยไปมาก (1)

ฟังก์ชัน RANK.EQ จะจัดอันดับค่าที่เท่ากันในชุดข้อมูลให้มีอันดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสองค่าที่เท่ากันอยู่ในอันดับที่สอง ทั้งคู่จะได้อันดับที่ 2 และค่าถัดไปจะได้อันดับที่ 4 ไม่ใช่อันดับที่ 3 เพราะอันดับที่ 3 ถูก "ข้าม" เนื่องจากมีสองค่าในอันดับที่สอง

RANK.AVG

RANK.AVG(number, ref, [order])

  • number คือ ค่าที่คุณต้องการหาอันดับ
  • ref คือ ชุดข้อมูลที่คุณต้องการให้ Excel จัดอันดับ
  • order คือ ตัวเลือกในการจัดอันดับจากมากไปน้อย (0 หรือ ไม่กำหนด) หรือจากน้อยไปมาก (1)

ฟังก์ชัน RANK.AVG แตกต่างจาก RANK.EQ ตรงที่มันจะคำนวณค่าเฉลี่ยของอันดับสำหรับค่าที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสองค่าที่เท่ากันอยู่ในอันดับที่สอง ทั้งคู่จะได้รับอันดับเฉลี่ย ซึ่งในกรณีนี้คือ 2.5 (เนื่องจาก 2+3=5 และ 5/2=2.5) ทำให้ไม่มีค่าใดในชุดข้อมูลที่ได้รับอันดับที่ 3 เพราะอันดับนั้นถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณเฉลี่ย

ดังนั้น ถ้าคุณต้องการจัดการกับสถานการณ์ที่มีค่าเท่ากันในชุดข้อมูลและต้องการให้ทั้งหมดได้รับอันดับเดียวกัน ให้ใช้ RANK.EQ แต่ถ้าคุณต้องการให้ค่าเฉลี่ยของอันดับสำหรับค่าเท่ากันนั้น ให้ใช้ RANK.AVG

ตัวอย่างข้อมูลใหม่สำหรับคะแนนของนักเรียน 10 คน โดยมีนักเรียนหนึ่งคู่ที่ได้คะแนนเท่ากัน นี่คือตารางคะแนนพร้อมชื่อและนามสกุลสมมุติ:

นักเรียนคะแนน
สมชาย ใจดี90
สมหญิง ใจเย็น85
วีระ มั่นคง90
พิชัย รักษา70
ณัฐธิดา วงค์คำ75
กมลา สุขใจ80
อาทิตย์ อินทร์95
จันทร์เพ็ญ แสงดาว60
บุญมี รักษ์ดี85
กิตติ คุณากร80    

ในตัวอย่างนี้, สมชาย ใจดี และ วีระ มั่นคง ได้คะแนนเท่ากันคือ 90 คะแนน และสมหญิง ใจเย็น กับ บุญมี รักษ์ดี ได้คะแนนเท่ากันคือ 85 คะแนน เราจะใช้ RANK.EQ เพื่อหาอันดับของแต่ละนักเรียนโดยจัดอันดับจากมากไปน้อย ตัวอย่างฟอร์มูลาสำหรับหาอันดับของสมชาย ใจดี ที่อยู่ในเซลล์ B2 จะเป็นดังนี้:
=RANK.EQ(B2, B2:B11)
เมื่อคุณใช้สูตร RANK.EQ ในเซลล์ C2 (เพื่อหาอันดับของนักเรียนในเซลล์ B2) และต้องการลากสูตรไปยังเซลล์ C3 ถึง C11 เพื่อหาอันดับของนักเรียนทุกคน:
=RANK.EQ(B2, $B$2:$B$11)

หลังจากนั้นคุณสามารถลากสูตรจากเซลล์ C2 ลงไปยัง C3 ถึง C11 เพื่อได้รับอันดับของนักเรียนทุกคนในช่วงข้อมูลที่กำหนดPrevious
Next Post »