ตาราง Color Index ใช้ใน code VBA ใน Excel

 


Color IndexColor
1Black
2White
3Red
4Green
5Blue
6Yellow
7Magenta
8Cyan
9Dark Red
10Dark Green
11Dark Blue
12Dark Yellow
13Violet
14Teal
15Gray-25%
16Gray-50%
17Periwinkle
18Plum
19Ivory
20Light Turquoise
21Dark Purple
22Coral
23Ocean Blue
24Ice Blue
25Dark Blue
26Pink
27Yellow
28Turquoise
29Dark Red
30Sea Green
31Light Green
32Light Yellow
33Pale Blue
34Rose
35Lavender
36Tan
37Light Blue
38Aqua
39Lime
40Gold
41Light Orange
42Orange
43Blue-Gray
44Gray-40%
45Dark Teal
46Sea Green
47Dark Green
48Olive Green
49Brown
50Plum
51Indigo
52Gray-80%
53Automatic
Previous
Next Post »