คำสั่ง Filter ใน AppSheet

 


คำสั่ง Filter ใน AppSheet มีรูปแบบ FILTER(datasetselect-row?)

ซึ่ง Dataset อาจเป็นตารางหรือ slice   ส่วน select-row ? เป็นแถวที่เป็นผลจากเงื่อนไข  ที่เป็น true หรือ false อาจเป็นเงื่อนไข  and/or/ 


จาก Application  Paper App จะใช้ Filter ดังนี้

FILTER("ชีต1",  

  AND(

    OR(  ISBLANK([_THISROW].[Topic])   ,   CONTAINS([Topic] ,[_THISROW].[Topic]) ),

    OR(  ISBLANK([_THISROW].[StartDate])   ,   DATE([Datetime]) >= [_THISROW].[StartDate]  ),

    OR(  ISBLANK([_THISROW].[EndDate])   ,   DATE([Datetime]) <= [_THISROW].[EndDate]  )

  )

)


Previous
Next Post »