Interactive quiz ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

ครั้งที่แล้วได้นำเสนอบทความ การสร้างข้อสอบแบบ Multiple choice ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ด้วยเทมเพลต แบบง่าย ๆ มาแล้ว วันนี้ประยุกต์ให้ดูยากขึ้นอีกนิด  แต่เป็นข้อสอบที่น่าทำ  เพราะคล้ายเกมส์ขึ้นมาหน่อย  ทำเป็นแบบ Interactive คือแบบทดสอบที่ทำปุ๊บ ทราบผลของการทำแบบทดสอบปั๊บทันที 

วิธีทำข้อสอบแบบ Inteactive quiz ในโปรแกรม PowerPoint 2010 นี้มีหลักการคือ

  • สร้างภาพนิ่งที่เป็นข้อสอบขึ้นมา
  • สร้างภาพนิ่ง ที่แจ้งว่า คำตอบถูกต้อง และ คำตอบไม่ถูกในโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
  • เชื่อมโยงคำตอบที่ ผิด ไปยังภาพนิ่งที่บอกว่า คำตอบไม่ถูก ให้ทำข้อสอบใหม่
  • เชื่อมโยงระหว่างคำตอบที่ถูก ไปยังภาพนิ่งที่ บอกว่า คำตอบถูก

เอาหล่ะค่ะมาเริ่มสร้างแบบทดสอบแบบ Interactive quiz ในโปรแกรม PowerPoint 2010 กันเถอะค่ะ

การทำแบบทดสอบด้วย PowerPoint

                                   รุปที่ 1  สร้างภาพนิ่งที่เป็นแบบทดสอบ

1. สร้างภาพนิ่งที่เป็นแบบทดสอบขึ้นมา  ดิฉันขออนุญาตใช้ เทมเพลตจาก บทความก่อน  การทำแบบทดสอบแบบโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอทยท์ 2010  มาปรับใช้ค่ะ

สร้างสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม พาวเวอร์พอยท์

                                            รุปที่ 2  สร้างภาพนิ่งใหม่ ใน PowerPoint

2.  สร้างภาพนิ่งขึ้นมาอีก 2 เฟรม เฟรมแรก  บอกว่าคำตอบไม่ถูกให้ทำข้อสอบใหม่อีกครั้ง  เฟรมที่สองบอกว่า คำตอบถูกต้องให้ทำข้อถัดไป 

                   - สร้างภาพนิ่ง โดยคลิ๊กที่สร้างภาพนิ่ง เลือก ว่างเปล่า ดังรูปที่ 2

ข้อสอบด้วยโปรแกรม  พาวเวอร์พอยท์

                                           รูปที่ 3  เพิ่มข้อความในสไลด์ PowerPoint

                    -  เพิ่มข้อความบอกว่าคำตอบไม่ถูกต้อง ดังรุูปที่ 3   เมือสร้างภาพนิ่งที่เป็นคำตอบที่ถุกก็เช่นเดียวกัน

ปุ่มปฏิบติการในโปรแกรม PowerPoint

                                         รูปที่ 4  ปุ่มปฏิบัติการ

                   -  เพิ่มปุ่มปฏิบัติการให้กับภาพนิ่งคำตอบที่ถูก และคำตอบที่ผิด  โดย คำตอบที่ผิด ใหย้อนกกลับมาทำแบบทดสอบอีกครั้ง  ทีีเมนูแทรก > รูปร่าง เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มปฏิบัติการ ดังรูปที่ 4

การเชื่อมโยงหลายมิติในโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์

                                 รูปที่ 5 การตั้งค่าการกระทำให้เชื่อมโยงไปยังภาพนิ่งก่อนหน้า

              -     คลิ๊กที่เชื่อมโยงหลายมิติ คลิ๊กเลือก ภาพนิ่งก่อนหน้า เพื่อให้ย้อนกลับไปทำแบบทดสอบใหม่อีกรอบ

การใช้งานโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์

                           รูปที่ 6 การตั้งค่าเชื่อมโยงการกระทำไปยังภาพนิ่งถัดไป

               -  ภาพนิ่งที่บอกว่าคำตอบถูกให้ ทำข้อสอบข้อถัดไป  ก็เช่นเดียวกัน  แต่ตั้งค่าการเชื่อมโยงเป็นภาพนิ่งถัดไป ดังภาพที่ 6

3  ทำการเชื่อมโยงคำตอบที่ผิด กับ ภาพนิ่งที่แสดงข้อความว่า คำตอบผิดให้ทำข้อสอบใหม่อีกครั้ง                 -

เพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติในพาวเวอร์พอยท์

                                  รูปที่ 7  แทรกรูปร่างในตัวเลือกของคำตอบ

-  ที่เมนูแทรก > รูปร่าง > เลือกรูปร่างใด รูปร่างหนึ่ง สำหรับทำการเชื่อมโยงภาพนิ่งและคำตอบ

แทรกรูปวาดใน PowerPoint

                                     รูปที่ 8  เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติ

-  เพิ่มรูปร่างลงหน้าคำตอบ  แล้วเชื่อมโยงคำตอบไปยังภาพนิ่งที่แจ้งข้อความว่าคำตอบผิด หรือคำตอบถูก โดยคลิ๊กขวาที่ รูปวาดนั้น ๆ เลือก การเชื่อมโยงหลายมิติ ดังภาพที่ 8

การใช้งาน โปรแกรม PowerPoint 2010

                           รูปที่ 9 เชื่อมโยงคำตอบที่ผิดไปยังภาพนิ่งที่แจ้งบอกว่าคำตอบผิด

ที่ตำแหน่งในเอกสารนี้ เลือก ภาพนิ่งที่ต้องการเชื่อมโยงกับคำตอบ ดังภาพที่ 11

สร้างสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม PowerPoint 2010

                              รุปที่ 10  เชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งที่บอกว่าคำตอบถูก

4. เชื่อมโยงคำตอบที่ถูกเข้าภาพนิ่งที่มีข้อความว่า คำตอบถุกให้ทำแบบทดสอบข้อต่อไป เช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 3 แต่เลือกเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งที่มีข้อความว่าคำตอบถูกต้อง

เสร็จแล้วค่ะสำหรับการสร้างแบบทดสอบแบบ Interactive quiz ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

Previous
Next Post »