คัดลอกข้อมูลจากsheet ไปยังอีก Sheetด้วย AppScript

 เหตุเพราะไปได้เรียนรู้การทำงานใน Appsheet กับฐานข้อมูลใน Google sheet แต่เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลจากอีก Sheet ไปยังอีก sheet หนึ่งโดยอัตโนม...