คำสั่ง OR และ AND ใน AppSheet

คำสั่ง OR หรือ มีรูปแบคำสั่ง  OR(FALSE, TRUE)

หมายถึง คอลัมภ์ที่เราใช้อยู่ จะมีค่าอยู่ คือ FALSE หรือไม่ก็ TRUE

ตัวอย่าง คำสั่ง

OR(([Color] = "Red"), ([Color] = "Yellow"), ([Color] = "Green"))

จากคำสั่ง เงื่อนไขจะเป็นจริงได้ ก็ต่อเมื่อ [Color] เป็นได้ทั้ง Red,Yellow หรือ Green

คำสั่ง AND แตกต่างจาก OR คือ เงื่อนไขต้องเป็นจริงทั้งสองเงื่อนไข รูปแบบคือ AND(เงื่อนไข1, เงื่อนไข2)

เงื่อนไข 1 กับ 2 ต้องเป็นจริงทั้งคู่

ISNOTBLANK คือ ถ้าคอลัมภ์ไม่ว่าง

คำสั่งใน คลิป

OR([รหัสผ่าน]=[ชื่อนักเรียนที่ถูกประเมิน].[Password],AND([สถานะ]<>"นักเรียน",ISNOTBLANK([ชื่อนักเรียนที่ถูกประเมิน])))

จากตัวอย่างเป็นการใช้คำสั่ง Or และ And มาเชื่อมโยงกัน

AND([สถานะ]<>"นักเรียน",ISNOTBLANK([ชื่อนักเรียนที่ถูกประเมิน])

เงื่อนไขแรกคือ สถานะไม่ใช่นักเรียน เงื่อนไขที่สองคือ คอลัมภ์นักเรียนที่ถูกประเมินไม่ว่าง

เงื่อนไขทั้งสองต้องเป็นจริง

และใช้ OR มาครอบอีกที

OR([รหัสผ่าน]=[ชื่อนักเรียนที่ถูกประเมิน].[Password],AND([สถานะ]<>"นักเรียน",ISNOTBLANK([ชื่อนักเรียนที่ถูกประเมิน])))


คำสั่ง SELECT

SELECT(ScroeStudent[Sum], ([Name] = [_THISROW].[ListFront]), TRUE)

SELECT(BackTest[แปลผล], ([Name] = [_THISROW].[ListFront]), TRUE)

SELECT(ScroeStudent[Sum], ([Name] = [_THISROW].[ListParent]), TRUE)

SELECT(ScroeStudent[Sum], ([Name] = [_THISROW].[ListTeacher]), TRUE)


Previous
Next Post »